Us Achlum

Us Achlum (melodie uit "Frysk Lieteboek nr.3 "It Heiteln")

 

Dr 't de griene greiden blomkje

Tusken Harns en Arum yn

Dr leit jimmer 't lde doarpke

Frij en rom yn sinneskyn

Dr 't fee sa freedsum weidet

Simmers oan é buorren ta

Dr leit Achlum, 't lde doarpke

Dr 't w'as bern al boarte ha (2x)

 

Dr 't de tsjerke jin fan fieren

Wiest 't paad nei't lde plak

Dr 't de lde toer wat skruten

Utstekt boppe mannich dak

Dr't it lieden fan 'e klokken

Oeren fier fertelt yn't rn

Dr leit Achlum, 't lde doarpke

Wij hawwe yn dy sa'n freonskip fn (2x)

 

Dr't de markels en 'e einen

Swimme tusken 't griene reid

Dr't de dauwe simmerjns sa

Drgjend oer 'e fjilden leit

Dr't winters rde skonken

Skreppe op it glde iis

Dr leit Achlum, 't lde doarpke

Wij binne dochs mei dy sa wiis (2x)

 

 

Dit gedicht is geschreven door meester Jonkman van de Rehoboth school.

 

    terug