In het verleden hebben plannen voor een windmolenpark veel stof doen opwaaien. Door de aard en de omvang en zeker ook door de procedure waarmee de plannen de wereld toen zijn ingegaan.
Dorpsbelang Achlum heeft naar aanleiding van eerdere plannen een Adobe Acrobat Reader Bestandzienswijze windenergie opgesteld en verstuurd. Nu er nieuwe ontwikkelingen zijn heeft dorpsbelang onderstaande brief naar alle inwoners van Achlum doen uitgaan.

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5 juni 2014


Beste Achlumers,

Via het Nijsfodsje en per e-mail hebben jullie vorige week informatie ontvangen over het “windmolenplan Arum” van de heer Hettinga.
Onderdeel van de informatie was o.a. de mogelijkheid om op de site van Fryslân foar de Wyn een enquête in te vullen om een mening mede te delen. Daarnaast hebben wij jullie o.a. geïnformeerd over de regiobijeenkomst van 10 juni a.s. in Witmarsum, en de mogelijkheid om zich aan te melden voor deze regiobijeenkomst, teneinde het plan van de heer Hettinga te bespreken

Afgelopen dinsdagavond 3 juni hebben wij als bestuur de heer Hettinga in De Singel uitgenodigd teneinde Hettinga de mogelijkheid te bieden om uitleg over het windmolenplan te kunnen geven.
Na ca. 1,5 uur inhoudelijk, en naar de mening van het bestuur constructief, overleg is het gesprek positief afgerond. De heer Hettinga had aangegeven dat hij het bestuur schriftelijk zou informeren over de inhoud van het plan, hetgeen op die avond is besproken, zodat wij deze informatie aan jullie konden meedelen.

Tot zover is het niet gekomen en zal het ook niet komen.Vanmiddag zijn wij als bestuur persoonlijk door de heer Hettinga telefonisch geïnformeerd met de mededeling dat de heer Hettinga het plan heeft ingetrokken en dat hij geen windmolenplan zal realiseren overeenkomstig het plan zoals het was ingediend bij Fryslân foar de Wyn. Zoals door Hettinga medegedeeld zal “zijn” molen worden gesaneerd en in een elders te realiseren windmolenplan worden “opgewaardeerd”.


Tot nu toe hebben wij als bestuur overwegend negatieve reacties en negatieve meningen ontvangen over het voorgenomen windmolenplan. Naar verwachting zal bovenstaand bericht die negatieve reacties ten positieve keren.  Echter, wij realiseren ons dat ondanks de initiatiefnemer Hettinga het beoogde plan heeft ingetrokken, het wenselijk is dat Fryslân foar de Wyn een duidelijk signaal van Achlum ontvangt over de heersende meningen en reacties. Om die reden zullen wij als bestuur de regiobijeenkomst van dinsdag 10 juni a.s. in Witmarsum bijwonen en aanwezig zijn om aan Fryslân foar de Wyn deze meningen en reacties zoveel mogelijk kenbaar te maken, ondanks dat het plan door Hettinga is ingetrokken.Het is derhalve aan een ieder om zelf te beoordelen of jullie aanwezigheid op de regiobijeenkomst van dinsdag 10 juni a.s. in Witmarsum wenselijk of noodzakelijk is teneinde jullie mening, reactie of inbreng ter plaatse kenbaar te maken en kracht bij te zetten.
Als Dorpsbelang achten wij het wenselijk en noodzakelijk dat Fryslân foar de Wyn zo breed mogelijk wordt geïnformeerd over de heersende meningen en gedachten in Achlum zoals die ons tot nu toe hebben bereikt en ons zijn medegedeeld.

Wij verzoeken jullie, ook nu weer, deze informatie voor de zekerheid zo veel mogelijk door te geven naar andere Achlumers.


Voorts houden wij jullie op de hoogte en berichten wanneer noodzakelijk.

NB: Ook nu proberen wij via diverse adressenbestanden alle Achlumers zoveel mogelijk per mail te bereiken. Het kan dus zijn dat jullie deze informatie meerdere malen ontvangen.


Met vriendelijke groet,
namens het bestuur Dorpsbelang Achlum

Ted de Jong
0517-641555
06-20089982


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
mei 2014

 

Beste Achlumers,

 

Dorpsbelang Achlum heeft vorige week in de bestuursvergadering het onderwerp ‘Windmolenplan Arum / Hettinga’ besproken. Het betreft 4 windmolens (elk 3 MW, hoogte 120 m, tiphoogte 170m).  Er zijn meerdere bezorgde reacties en vragen vanuit het dorp bij ons binnengekomen. Deze vragen hebben we gebundeld en in deze brief gaan we daar op in.

 

Contacten Dorpsbelang - Hettinga

Op eigen initiatief heeft Dorpsbelang (Ted de Jong) een kort gesprek met Hettinga aangevraagd (eind april), om meer informatie over het project te weten te komen. Dit was een puur informatief gesprek. Er is door Hettinga geen initiatief genomen om Dorpsbelang Achlum te informeren over de voorgenomen plannen. Dorpsbelang heeft tot nu toe geen formeel standpunt ten aanzien van de plannen ingenomen. Dat Dorpsbelang Achlum positief over de plannen is, zoals in het projectvoorstel is opgenomen, is dus onjuist. Overigens heeft ook geen contact plaatsgevonden tussen Dorpsbelang Arum en Hettinga. Ook voor Dorpsbelang Arum geldt dat zij niet heeft aangegeven positief te zijn over de plannen.  

 

Op de site http://fryslanfoardewyn.nl/initiatieven kan de “kandidatenlijst” worden geactiveerd waarna vervolgens het voorstel “FFDW 1 Windplan Arum” kan worden geactiveerd om inhoudelijk het plan in te zien. In het projectvoorstel vinden jullie kaartmateriaal m.b.t. slagschaduw en geluidhinder (gebaseerd op molens van 92,5 hoog en rotordiameter van 113 m!!).

 

Draagvlak

Wij hebben begrepen dat niet alle directe buren van Hettinga zijn benaderd of positief zijn over de plannen zoals deze nu in het projectvoorstel zijn omschreven. De communicatie met (direct) omwonenden over het project is onvoldoende, zo hebben wij begrepen. Kennelijk zijn de plannen ook nog op het laatste moment gewijzigd. Er zouden in eerste instantie 4 molens, tussen de Monnikenweg en de Arumervaart, achter elkaar worden opgesteld. In het huidige plan is één van de vier molens naar de westzijde van de Monnikenweg verplaatst. We hebben de indruk dat lang nog niet iedereen in het dorp door heeft dat het project speelt, wat het exact inhoudt en wat de impact van de molens is. Alleen als er voldoende draagvlak  voor het project is, zal het project immers een kans van slagen krijgen.

 

Rol Dorpsbelang  

Dorpsbelang zal de inwoners van Achlum actief blijven informeren over de ontwikkelingen rondom dit project. Op dit moment neemt Dorpsbelang een neutrale positie in. We weten nog niet wat de meningen van de inwoners van Achlum zijn. Daar wil Dorpsbelang eerst naar luisteren. Zodra er meer richting bekend is (voor/tegen), zal Dorpsbelang haar acties daarop aansluiten. We hebben inmiddels contact gehad met Dorpsbelang Arum en afgesproken dat we bij alle stappen elkaar vooral zullen gaan opzoeken/samenwerken. Onze ideeën over dit proces komen sterk overeen.

 

Regiobijeenkomst 10 juni Witmarsum

Dorpsbelang Achlum roept alle Achlumers op om naar de regiobijeenkomst op 10 juni 2014 te komen. Deze bijeenkomst is georganiseerd door Frylân foar de Wyn, plaats: Witmarsum (19.30 uur, oude gemeentehuis Arumerweg 53). Hier zal het geplande windmolenproject ‘FFDW 1 Windplan Arum (tussen Arum en Achlum) worden toegelicht en kunnen vragen en meningen kenbaar worden gemaakt. Degene die op 10 juni a.s. aanwezig wil zijn wordt verzocht zich aan te melden bij de organisatie Fryslan foar de Wyn, via http://fryslanfoardewyn.nl/regiobijeenkomsten (helemaal onderaan de pagina kunt u reageren op het plan “WP Arum – Hettinga”)

Acties

De komende weken zal Dorpsbelang Achlum in ieder geval de volgende acties uitvoeren:

 

3 juni:               Dorpsbelang Achlum heeft dhr. Hettinga uitgenodigd om zijn plannen aan de bestuursleden uit te komen leggen

Vóór 10 juni:   Verspreiden informatiebrief / website/ Nijsfodsje / prikbord onder alle Achlumers over regiobijeenkomst op 10 juni in Witmarsum  (zo mogelijk in samenwerking met DB    Arum) + peilen eerste reacties Achlumers

10 juni:             Regiobijeenkomst Witmarsum bijwonen (zie hieronder!)

Na 10 juni:       Organiseren dorpsbijeenkomst: wat is het standpunt van het dorp?  

 

Planning

Op de website Fryslan foar de Wyn staat beschreven hoe het proces er uitziet. In grote lijnen:

 

Juni :                 regiobijeenkomsten

Juli:                   Commissie van Advies stelt advies op over haalbaarheid ingediende projecten (draagvlak, landschap, natuur etc??)

Oktober:          Advies wordt aan Provincie aangeboden + provinciale besluitvorming: neemt provincie het advies over? Dit besluit vormt dan de basis voor de in gang te zetten   planologische procedures en vergunningen. Tijdens deze procedures kunnen tegenstanders formeel bezwaar indienen.

 

Invullen enquête

Op de website van Fryslan foar de Wyn kan iedereen een enquête invullen en een mening over de plannen geven. Wij willen iedereen verzoeken om deze enquête in te vullen. Deze enquête kan worden ingevuld via  https://www.surveymonkey.com/s/57QJJ7L

 

Uw mening telt

Graag horen wij wat uw mening over het project is. Wilt u dit via onderstaande contactpersonen doorgeven? Deze informatie nemen wij mee naar de regiobijeenkomst op 10 juni 2014.

 

Verspreid deze info zo veel mogelijk!

Ook aan jullie het verzoek om zo veel mogelijk mensen in jullie omgeving hierover te informeren. Belangrijk is dat onze stemmen in deze korte periode nu kenbaar worden gemaakt. Als we dit niet doen, is het te laat en verspelen we onze kans om in deze fase van het proces invloed uit te oefenen op het project. Ook houden wij ons aanbevolen voor jullie informatie en wetenswaardigheden!

 

Met vriendelijke groet,

Dorpsbelang Achlum

 

Contactpersonen:

Ted de Jong                       ted@milieuadviesburo.nl           0517 - 641 555 / 06-200 899 82

Anneke van der Meer     avdmeer@axonadviseurs.nl       06 - 126 474 89

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Regiobijeenkomsten van Fryslân foar de Wyn

In mei en juni zijn de bewoners van Friesland aan zet als het gaat om plannen voor windenergie. Tijdens de verschillende regiobijeenkomsten hoort de regiegroep van omwonenden wat zij van de ingedsiende plannen vinden, en of het plan voor windenergie kan rekenen op goedkeuring van de omgeving. Deze bijeenkomsten gaan niet allen over voor en tegen, maar draaien vooral ook om inhoudelijke vragen en suggesties.

De opzet van de regiobijeenkomst is als volgt:

Start om 19.30.

·         Gespreksleider (Jaap Jepma of Anne Jochum de Vries) heet plenaire aanwezigen welkom.

Geeft toelichting op verloop van de avond.  De avond heeft het karakter van inloopavond met ronde tafelgesprekken. Er is gelegenheid per voorstel aan tafel  of  in een aparte ruimte mee te denken/te reageren op een specifiek voorstel plan. Plenair is geen ruimte voor discussie en vragen.

·         Regiegroep schetst de stand van zaken tot nu toe en presenteert feiten per voorstel (3 of 4 per avond).

 

Exact verder tijdsverloop is afhankelijk van aantal plannen en aantal aanmeldingen per voorstel per avond. (rondes van 30 à 45 minuten)

·         In aantal ronden kan men binnenlopen bij verschillende voorstellen om op plannen te reageren. Deze groepen willen we telkens niet te groot maken. Hierbij zal initiatiefnemer van het voorstel aanwezig zijn voor beantwoorden feitelijke vragen en iemand van Fryslân foar de Wyn voor coördinatie.

·         We kunnen besluiten om meerdere tafels voor één voorstel te organiseren, als hier veel aanmeldingen voor zijn.

 

Afronding ca 22.00 uur

Tijdens de avond kan er meegepraat worden, maar er kunnen ook enquêtes worden ingevuld. Dit zal verwerkt worden om per voorstel een impressie te kunnen geven in rapportage over regiobijeenkomsten.

Bezoekers van de regiobijeenkomst moeten zich aanmelden op de website van  Fryslân foar de Wyn,  www.fryslanfoardewyn.nl, en daarbij aangeven voor welke plannen ze inbreng willen leveren.

Van bezoekers wordt verwacht dat ze zich voor de bijeenkomst op de hoogte stellen van de plannen waarop ze inbreng willen leveren.

 

Zie ook onderstaande link geluids- en slagschaduwkaart

 

Adobe Acrobat Reader Bestandgeluidskaart windmolens, en Adobe Acrobat Reader Bestandslagschaduwkaart